O szkole

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Malborku powstała 1 października 1972 roku z
inicjatywy mgr Bogusława Stolarskiego , który był pierwszym dyrektorem tej szkoły ( zarządzenie
nr 57 Ministerstwa Kultury z dnia 1 stycznia 1972 r. ) . Mieściła się ona pierwotnie w budynku przy
ul. Poczty Gdańskiej 3. Z biegiem lat placówka rozwijała się , przybywało uczniów i nauczycieli.
Zaczęło brakować pomieszczeń do nauki. Mgr Bogusław Stolarski – prężnie działający dyrektor
nowo powstałej Szkoły Muzycznej, zainicjował przeniesienie szkoły w 1976 roku do nowo
zaadoptowanego na ten cel budynku przy ul. M. Kopernika 1. Od tej chwili zajęcia odbywały się w
dwóch budynkach . Stan ten trwał do końca roku szkolnego 2011/2012 .
W 1992 roku podczas Jubileuszu 20-lecia szkoła doczekała się chlubnej uroczystości nadania jej
imienia muzyka - kompozytora , patrioty i polityka Ignacego Jana Paderewskiego .
Szkoła posiada następujące klasy: fortepianu , akordeonu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, fletu,
klarnetu, saksofonu, trąbki oraz perkusji. Swego czasu posiadała również klasę waltorni oraz, co
było pewnego rodzaju ewenementem w szkole muzycznej I stopnia, klasę śpiewu solowego . Mury
szkoły opuściło wielu absolwentów, którzy kontynuowali naukę w szkołach II stopnia oraz
akademiach muzycznych zarówno w kraju, jak i za granicą. Spośród absolwentów szkoły rekrutuje
się w dużej mierze kadra nauczycieli aktualnie pracujących w placówce, którą przed laty
ukończyli.

Do roku 2012 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Malborku  nie posiadała sali koncertowej. Przy organizacji koncertów, przesłuchań, konkursów oraz innych uroczystości, korzystała z gościnności m.in. Muzeum Zamkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Miejskiego Domu Kultury, Ratusza Miejskiego,  Liceum Ogólnokształcącego nr 1 oraz Kościołów katolickich.
Szkoła bierze czynny udział w życiu środowiska mając stały kontakt z różnymi instytucjami oraz
placówkami oświatowymi. Młodzi artyści koncertują w Urzędzie Miasta, kościołach, szkołach,
przedszkolach, ( również na terenie powiatu ) , domach kultury, Domu Dziecka, Ognisku
Plastycznym itp. Koncerty cieszą się ogromnym zainteresowaniem i są bardzo mile odbierane.
Nauczyciele czynnie uczestniczą w kursach, szkoleniach i warsztatach organizowanych przez
Centrum Edukacji Artystycznej oraz inne podmioty kulturalno-oświatowe. Kadra pedagogiczna
podnosi również systematycznie swoje kwalifikacje poprzez zdobywanie kolejnych stopni awansu
zawodowego - od nauczyciela stażysty poprzez nauczyciela kontraktowego, mianowanego aż do
stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Uczniowie szkoły biorą udział w regionalnych i ogólnopolskich konkursach muzycznych, gdzie
zdobywają laury w postaci nagród i wyróżnień. W latach 1976 - 1990 szkoła była organizatorem
Międzywojewódzkich Przesłuchań uczniów klas skrzypiec i altówki o zasięgu ogólnopolskim, których organizację przejął po Bogusławie Stolarskim następny Dyrektor Szkoły – Tadeusz Przybolewski . W roku szkolnym 1990 / 1991 placówką kierowała Pani Joanna Brożyńska, która do dzisiaj prowadzi zajęcia teoretyczne oraz chór .
Ważnymi przedsięwzięciami od wielu lat są również Konkurs Wiolonczelowo – Kontrabasowy
oraz Malborskie Spotkania Akordeonowe. Cieszą się one zawsze ogromnym zainteresowaniem
środowiska muzycznego nie tylko regionu ale i całej Polski .
Dyrekcja wraz z gronem pedagogicznym dba o wszechstronny rozwój kulturalny uczniów,
organizując wyjazdy na koncerty, spektakle teatralne i operowe do Gdańska, Gdyni i Elbląga.

W 2012 roku, po wielu staraniach Pani Dyrektor Danuty Kuczewskiej, w wyniku ścisłej
współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Władzami Miasta szkoła ,
po 40 latach pracy w trudnych warunkach lokalowych ( dwa budynki , małe pomieszczenia , brak
sali koncertowej ), doczekała się wspaniałego lokalu . W 2017 roku budynek został poddany
termomodernizacji a w 2020 roku dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Centrum Edukacji Artystycznej, sala koncertowa szkoły
przeszła remont generalny włącznie z wykonaniem akustyki, nagłośnienia i oświetlenia .Redakcja  : Dorota Grzybek , Ewa Heller , Marcin Maliszewski .