RODO

Funkcję Inspektora ochrony danych w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Malborku pełni Piotr Szumko.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw osób, których dane są przetwarzane można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mainsoft.pl

Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Malborku. Z administratorem kontakt jest możliwy telefonicznie pod nr tel. (55) 272-31-58, za pośrednictwem poczty elektronicznej psmmalbork@list.pl oraz pisemnie lub osobiście w siedzibie Placówki, pod adresem Plac Słowiański 18, 82-200 Malbork.

W celu realizacji obowiązku informacyjnego dla osób, których dane są przetwarzane wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie o ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Administrator opracował klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii osób, których dane przetwarza, z którymi można zapoznać się w siedzibie Administratora, a także poniżej:

Szczegółowe klauzule informacyjne

w zakresie przetwarzania danych osobowych

w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Malborku:

Klauzula informacyjna w zakresie:
Dokument do pobrania
Informacja dla ucznia/rodzica/opiekuna prawnego
01_UCZNIOWIE
Informacja dla pracownika
02_PRACOWNICY
Informacja dla kandydata do pracy
03_KANDYDACI_DO_PRACY
Informacja dla kontrahenta/strony umowy cywilnoprawnej
04_KONTRAHENCI
Informacja dla uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
05_ZFSS
Informacja dla wnioskodawców w zakresie udzielenia informacji publicznej
06_INF_PUBLICZNA
Informacja skrócona
07_SKROCONA
Informacja dla uczestników konkursów/wydzarzeń1
08_KONKURSY_WYDARZENIA


1 Klauzula wymaga uzupełnienia danych dotyczących konkretnego konkursu/wydarzenia